Collection

Romalea
microptera guttata
x 6
x 8
USA ( Florida)
 
Saga
ephippigera syriaca
x 50
Armenia, Mounted