Collection

Alophonotus
rauana
x 3
Togo, Papered
 
Azygophleps
inclusa
x 12
Cameroun, Mounted
 
Endoxyla
mackeri
Australia, Sold out
 
Eulophonotus
myrmeleon
x 4
Togo
 
Genus
sp
x 8
Togo, Mounted , female A2
 
Macrocossus
toluminus
x 4
Togo
 
Pseudozeuzera
biatra
x 5
Togo
 
Strigocossus
crassa
x 3
x 12
Togo, Mounted ,female very good A2
 
Xyleutes
leuconota
x 18
Thailand
 
strix
x 12
Thailand
 
Zeuzera
multistrigata
x 5
Japan